Privatlivspolitik for jobansøgere ved Combino Spedition ApS

Introduktion

Fra d. 25. maj 2018 gælder der nye regler jf. EU’s persondataforordning, GDPR. Som virksomhed der behandler personoplysninger, er vi dataansvarlige og omfattet af reglerne. Vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Reglerne har betydning for dig som jobansøger og nedenstående skulle gerne give dig et bedre overblik over de oplysninger vi behandler om dig. Personoplysningerne er en forudsætning for, at virksomheden kan behandle indkomne ansøgninger og indgå fremtidige ansættelsesforhold.
 
Medarbejdere med adgang til persondata er ansvarlige for overholdelse af reglerne.
 
Formål og lovhjemmel ved behandlingen af dine personoplysninger
Indsamling og opbevaring af dine oplysninger sker i forbindelse med vores ansættelsesprocedure og lovlig hjemmel findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1.
 
Kategorier af personoplysninger
Du afgiver selv dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning, herunder eventuelle referencer som du selv har oplyst og opfordret os til at kontakte.
 
- Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamens- og uddannelsesbeviser og andet som du selv har oplyst i forbindelse med din ansøgning. Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at behandle din ansøgning. 
 
Opbevaring af dine personoplysninger
Ansøgninger modtaget på baggrund af et stillingsopslag opbevares kun så længe ansættelsesproceduren er i gang. 
Uopfordrede ansøgninger opbevares i max. 4 måneder. Herefter slettes disse med mindre vi har et skriftligt samtykke til at opbevaring i en længere periode. 
 
Anvendelse og videregivelse af dine personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med indkomne ansøgninger bruges først og fremmest som led i vores almindelige ansættelsesprocedure. Vi videregiver ikke dine personoplysninger fra din jobansøgning til tredjepart. 
 
Overførsel til 3. lande og internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger fra din jobansøgning til 3. lande eller internationale organisationer.
 
Adgang til dine personoplysninger
Dine personoplysninger fra din jobansøgning behandles kun af personer som har et sagligt grundlag til at behandle disse. 
 
Samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke om tilladelse til at opbevare din ansøgning tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte os via nedenstående kontaktinformationer.
Retten til indsigt, berigtigelse og sletning
Som ansøger hos os har du følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger: 
 
- Indsigtsret – du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
- Rettelse – du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. 
- Sletning – i enkelte tilfælde kan du få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelig tidsfrist for sletning. 
- Indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. Du har også ret et at gøre indsigelse mod at dine oplysninger anvendes til automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering. 
- Dataportabilitet – du har ret til at flytte dine personoplysninger (fra en databehandler til en anden)
 
Hvis du vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, skal du kontakte os. Din henvendelse behandles manuelt efter din anmodning og vi tilstræber at håndtere enhver henvendelse inden for 4 uger. 
Du kan i øvrigt læse mere i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder. Vejledningen kan du finde på www.datatilsynet.dk. 
 
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal vores personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de dine personoplysninger i vores IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder.
 
Ved sikkerhedsbrud
Hvis vi oplever sikkerhedsbrud af intern eller ekstern karakter vil der ske anmeldelse til Datatilsynet jf. lovens retningslinjer. Hvis du som jobansøger (dine personoplysninger) bliver berørt af sikkerhedsbruddet vil du blive underrettet.
Ændring i behandling af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandlingen af personoplysninger. Seneste ændringsdato vil altid fremgå på vores website.
Yderligere evalueres vores retningslinjer, når det er nødvendigt og som minimum en gang årligt.
 
Klagerettighed
Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger bedes altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig. 
Dog har du endvidere ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger kan du finde på www.datatilsynet.dk.
 
Kontaktoplysninger
 
Combino Spedition ApS
Brundtlandparken 10
6520 Toftlund
CVR nr. 15774207
Tlf. nr. 75500122